Northmill

Garantivillkor för Reduce samlingslån

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR FÖR GARANTERAT SÄNKT RÄNTA VID UPPTAGANDE AV LÅN AV TYPEN REDUCE FÖR LÖSEN AV BEFINTLIG KREDIT

Northmill Bank AB garanterar dig en lägre ränta vid upptagande av lån av typen Reduce i banken än den ränta som du har på den eller de befintliga krediter som löses med hjälp av Reduce-lånet under följande förutsättningar och villkor.

  • Du har fyllt 20 år och är folkbokförd i Sverige
  • Du ansöker online om lån av typen Reduce hos Northmill Bank AB
  • Du följer instruktionerna på northmill.com/se och lämnar där efterfrågad information
  • Du lämnar den kompletterande information som Northmill Bank AB kan komma att begära i samband med prövningen av din låneansökan
  • Du lämnar ingen oriktig information
  • Du blir godkänd som låntagare hos Northmill Bank AB vid bankens kreditprövning innebärande att du ska bedömas ha förmåga att återbetala lånet, att risken för att banken drabbas av kreditförlust ska ligga inom ramen för vad banken kan acceptera och att det inte finns andra risker eller osäkerheter som innebär att banken inte anser sig kunna bevilja lånet.
  • Du har vid tiden för upptagande av lånet hos Northmill Bank AB vilja och ekonomiska förutsättningar att fullgöra dina åtaganden enligt låneavtalet
  • Du ansöker inte om lösen av (i) krediter lämnade av privatpersoner, organisationer eller myndigheter, (ii) krediter lämnade av företag som inte har tillstånd att lämna konsumentkrediter i Sverige, (iii) krediter förenade med säkerhet, (iv) medlemslån, personallån eller krediter med subventionerad ränta för köp av varor eller tjänster, (v) räntefria krediter, (vi) krediter där räntan enligt avtalsvillkoren kommer att höjas under kredittiden jämfört med räntan vid tiden för upptagandet av lånet hos Northmill Bank AB, (vii) krediter understigande 10 000 kronor eller (viii) krediter totalt överstigande 300 000 kronor.

Garantin gäller i förhållande till den ränta som vid tiden för din ansökan om lån hos Northmill Bank AB tillämpas för den eller de befintliga krediter som du vill lösa. Northmill Bank AB åtar sig således inte att sänka räntan på ditt Reduce-lån om en befintlig kreditgivare sänker räntan på din befintliga kredit efter att du ansökt om lån hos Northmill Bank AB.

Om du ansöker om lösen av flera befintliga krediter gäller garantin om sänkt ränta i förhållande till den volymviktade genomsnittliga räntan på dessa krediter. Den ränta som Northmill Bank AB erbjuder dig för lösen av samtliga befintliga krediter kan således vara högre än den ränta som gäller för en enskild befintlig kredit.

Med ränta avses ovan nominell ränta.

Garantin om sänkt ränta gäller tills vidare. Northmill Bank AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra förutsättningarna och villkoren för garantin eller att helt upphöra med att lämna garantin. Meddelande om detta lämnas i så fall på northmill.com/se. För ansökan om lån som skett innan sådant meddelande lämnats gäller dock garantin enligt ovan angivna förutsättningar och villkor.

------------------------------

Gäller från och med 2022-10-13