Villkor

Tidigare allmänna villkor för Moreflo

Allmänna villkor vid köp (del), hyra (del 2), API-koppling (del 3) och generella villkor (del4) från MoreFlo AB 2020-08-06.

Del 1 – ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP (Allmänna villkor vid hyra finns i Del 2)

I tillägg till dessa villkor gäller MoreFlo:s licensvillkor för respektive programvara (installerad på dator, mobiltelefon, surfplatta eller webbaserad tjänst/produkt).

1 ORDERBEKRÄFTELSE
När MoreFlo AB (”MoreFlo”) tagit emot er beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress ni angivit vid beställning. Det är viktigt att korrekt e-postadress lämnas. Lämna gärna även telefonnummer för kontakt dagtid.

2 LEVERANSTID
2.1 Leveranser från vårt lager sker med fraktbolag som MoreFlo väljer och normal leveranstid är 2–3 veckor för de flesta av våra produkter. Direktleveranser från våra distributörer kan ske med andra fraktbolag. Om någon produkt är tillfälligt slut meddelar vi detta snarast. Det finns då möjlighet att avstå eller ändra i beställningen. Vid leverans av er order skickar vi ett leveransbesked till den e-postadress ni angivit vid beställningen.

2.2 Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar, förseningar och produktavvikelser som kan komma att uppstå i våra eller någon av våra leverantörers sortiment. Vi försöker att alltid lösa dessa omgående på bästa sätt.
2.3 Vi kan inte hållas ansvarig för eventuellt dröjsmål som kan uppkomma som en följd av handläggningstid i anledning av inlösenavtal.
2.4 MoreFlo påtar sig inget skadeståndsansvar eller liknande för direkt eller indirekt skada eller försäljningsförlust i det fall en försändelse försenas oavsett orsak till förseningen.

3 LEVERANSSÄTT/FRAKTKOSTNAD
Leverans sker vanligen med DHL, Posten, Bring eller annat fraktbolag. Fraktpriset gäller enligt separat prislista och visas i anslutning till er order. Vid försändelser bestående av flera kollin eller där den totala vikten överskrider 10 kg äger MoreFlo rätt att debitera en högre fraktkostnad från 450 kr för ett komplett kassasystem och från 1 250 kr för en pall. För leveranser till utlandet, kontakta oss för fraktkostnad.

Vid export utanför Sveriges gränser kan importavgifter såsom tull tillkomma. Detta debiteras av fraktbolaget till mottagaren. MoreFlo står ej för dessa kostnader. Vid export till länder utanför EU kan införselmoms tillkomma vilken debiteras till mottagaren.

4 LEVERANSVILLKOR
MoreFlo sänder allt gods fritt lagret i Karlstad eller av MoreFlo annan vald avsändaradress. Ansvar för produkterna övergår till köparen i den stund produkterna hämtats av MoreFlo valt fraktbolag. Reklamationer för skadat eller förkommet gods skall köparen göra till aktuellt fraktbolag.

5 PRISER
Alla priser visas exkl. moms. I enstaka fall kan ett pris i e-handelssystemet visas som 0 kr. Vi ber er notera att detta i så fall är felaktigt och beror på att ett pris saknats från någon av våra leverantörer vid den automatiska prisuppdatering som sker. Om en beställning sker på en artikel med felaktigt pris återkommer vi snarast med information om korrekt pris till er.
MoreFlo reserverar sig mot att en vara kan vara felaktigt prissatt och har därmed rätten att ändra detta genom att meddela kunden. Kunden har i dessa fall rätt att häva beställningen inom fem arbetsdagar från den fått information om den justerade prisuppgiften.

6 BETALNINGSVILLKOR/KREDITKONTROLL
6.1 Vår policy är att bevilja kunder som kan uppvisa en stabil ekonomisk utveckling sedvanliga krediter och betalningsvillkor om 10 dagar netto med dröjsmålsränta enligt räntelagen. För det fall köparen inte rätteligen har erlagt köpeskillingen enligt de principer och de tidsfrister som gäller för köpet förfaller hela den resterande köpeskillingen jämte upplupen ränta till omedelbar betalning. Vid försenad betalning har MoreFlo även rätt att omgående stänga av såväl programvarans som kortterminalens funktion och alla övriga funktioner, med följd att produkten inte går att använda.
6.2 Vid ansökan om kundnummer kommer en kreditkontroll att göras. Vi förhåller oss även rätt att göra kreditkontroll på företagets ställföreträdare personligen.
Kunder med nystartade företag, ej godkänd kreditkontroll eller liknande erbjuds handla mot kortbetalning eller förskottsbetalning.

7 DELBETALNING
7.1 MoreFlo erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i företags- och personuppgifterna i webbshopen, avbetala ert köp över en viss given tidsperiod (kredittid). Priser som uppkommer i samband med avbetalningsköp framgår av vid var tid gällande prislista. En uppläggningsavgift tillkommer utöver det pris som visas på www.moreflo.com och webshopen. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden betala hela köpeskillingen. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som baseras på ert val av kredittid och som framgår av er orderbekräftelse.
7.2 Äganderätten till produkterna övergår till köparen först när samtliga delbetalningar har erlagts och hela köpeskillingen är till fullo betald. Vid försenad betalning av ett förfallet delbelopp utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser samt lagstadgade avgifter för påminnelse och inkassokrav. Vid försenad delbetalning förfaller hela den resterande köpeskillingen till omedelbar betalning och MoreFlo kan kräva att produkterna återlämnas till MoreFlo i enlighet med vad som framgår i punkten 9 nedan.
Vid utebliven betalning, helt eller delvis, äger köparen ingen rätt att använda/konsumera eller att sälja produkterna vidare. MoreFlo har oinskränkt rätt att återta produkterna och köparen ansvarar för att omgående returnera produkterna till MoreFlo.
7.3 Delbetalningsalternativ finns och pris för varje alternativ följer av vid var tid gällande prislista:

8 FAKTURA
Vid köp via faktura eller faktura via e-post tillkommer 39 kr i administrationsavgift. Vid försenad betalning löper ränta på det obetalda beloppet enligt räntelagens bestämmelser från förfallodagen samt lagstadgade avgifter för påminnelse och inkassokrav. Faktura sänds endast ut via e-post.

9 ÅTERTAGANDE- OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
9.1 MoreFlo behåller ensamt äganderätten till produkterna till dess köparen till fullo har erlagt köpeskillingen jämte eventuell ränta och dröjsmålsavgifter. För det fall köparen är i längre dröjsmål än 10 dagar jämfört med förfallodagen med att betala köpeskillingen eller en delbetalning har MoreFlo ovillkorlig rätt att omgående återta produkterna utan att eventuellt erlagda delbetalningar återbetalas. MoreFlo kan då kräva att köparen omedelbart återlämnar produkterna till MoreFlo .
9.2 Skulle köparen försättas i konkurs eller utmätning eller kvarstad genomföras hos köparen innan köpeskillingen är till fullo betald är köparen skyldig att omedelbart informera MoreFlo samt tydliggöra för konkursförvaltare och kronofogde om att MoreFlo äger produkterna och har rätt att återta dem.

10 VID EJ UTLÖST FÖRSÄNDELSE
Ej utlösta försändelser oavsett betalnings- eller leveransvillkor debiteras med 1 000 kr exkl. moms plus ersättning för faktiska fraktkostnader för aktuella produkter tur och retur. Faktura på beloppet skickas med betalningsvillkor 10 dagar netto. Om betalning inte är oss tillhanda inom den tiden överlämnas kravet för indrivning.

11 RETURRÄTT/ÖPPET KÖP
11.1 MoreFlo saluför ett stort sortiment av produkter. MoreFlo erbjuder inte automatiskt någon returrätt eller öppet köp, utan känner ni er osäker om produkten verkligen passar så kontakta oss före köp för en uppgörelse kring eventuell ångerrätt och returrätt. Inga produkter kan sändas tillbaka utan att först ha fått godkännande av MoreFlo .
11.2 Returfrakt till MoreFlo bekostas av kund. Frakt för utskick av reparerade eller ersättande produkter bekostas av MoreFlo .
11.3 Handlar ni som privatperson av MoreFlo gäller distanshandelslagens bestämmelser. En produkt som returneras får ej vara öppnad eller använd. Är den det kan den inte returneras.

12 GARANTIÄRENDEN/RETURER
För att skicka en produkt åter till MoreFlo på grund av fel i produkten ska i samtliga fall ett ärende registreras på www.moreflo.com/support. Först efter att ni erhållit en returinstruktion från MoreFlo kan ni återsända produkten. Till returen ska ni bifoga en utskrift av returinstruktionen, utan detta kommer returen att returneras utan åtgärd och debiteras med en kostnad om 1 000 kr exklusive moms plus eventuella fraktkostnader.
Returer sänds med Postens Företagspaket till följande adress:
MoreFlo AB
Returer
Ramgatan 11
653 41 Karlstad
OBS! Produkter måste alltid sändas med paket som körs ut till adressen ovan. MoreFlo kan ej hämta ut paket som sänds med t.ex. Postens Hempaket, Schenker Privpak eller liknande. Sådana paket kommer gå i retur till avsändaren eller faktureras en uthämtningsavgift på minst 500 kr.

13 ANSVAR FÖR FEL
13.1 MoreFlo svarar för att produkten fungerar vid avlämning till transportbolag vid bolagets lokaler på Ramgatan 11, Karlstad för leverans till köparen. MoreFlo svarar inte för fel eller skador som förorsakats av: a) Felaktig eller ovarsam hantering av produkten av fraktbolaget, köparen, dennes personal eller tredje man. b) Ingrepp i produkten företagen av annan än MoreFlo eller den som anvisas av denne. c) Yttre omständigheter såsom olyckor – till exempel brand, vattenskada, åsknedslag, översvämning, ändringar i strömtillförsel, fel från teleoperatörs sida, avsaknad av internetförbindelse, driftproblem hos MoreFlo:s underleverantörer eller andra omständigheter utanför MoreFlo:s kontroll. d) Anslutning till produkten med material som ej är levererad av MoreFlo eller av denne anvisad leverantör. e) Användning av drifttillbehör som ej är godkända av MoreFlo
13.2 MoreFlo ansvar för fel är följaktligen begränsat till tillverknings- och konstruktionsfel som uppkommer inom 12 månader från köpet. MoreFlo ansvarar dock aldrig för direkta eller indirekta skador, förlorad vinst eller annan form av förlust i köparens eller tredje mans näringsverksamhet i anledning av fel på produkten, fel i programvara eller i anledning av att underliggande tjänst inte fungerar. MoreFlo är inte heller ansvarig för eventuella följdeffekter som kan uppkomma om programvaran i produkten inte fungerar tillfredställande. MoreFlo kan heller inte hållas ansvarig för det fall ingrepp/intrång förekommer i köparens data eller konto eller för det fall problem uppkommer i anledning av att köparen inte haft erforderlig säkerhet såvitt avser data och hantering av lösenord. Den enda påföljd som köparen kan göra gällande vid fel på produkten är prisavdrag, och då aldrig till högre belopp än den av köparen erlagda köpeskillingen. Debiterade arbetskostnader, förbrukningsmaterial och liknande kan ej återbetalas eller ligga till grund för prisavdrag.
13.3 MoreFlo ansvarar inte för skada på annan egendom än den köpta produkten.
13.4 Om MoreFlo och köparen särskilt har överenskommit att MoreFlo ska stå för leverans av lokalt nätverk och internetförbindelse och driftstörningar skulle uppkomma av anledning som står utanför MoreFlo :s kontroll (t.ex. driftstörningar hos internetleverantören), har köparen inte rätt till prisavdrag eller ersättning för eventuell inkomstförlust.
13.5 MoreFlo kan ej hållas ansvarig för fel som uppstår på kortterminaler till följd av uppdateringar eller förändringar som företagits från tredje part, såsom kortinlösare eller terminalleverantör. Eventuella skadeståndsanspråk måste i det fallet riktas direkt mot tredje part.

14 MEDDELANDE
Alla meddelanden eller annan kommunikation i anledning av köp av en produkt – inklusive reklamationer – skall vara skriftliga och skall: (i) levereras personligen; (ii) skickas med rekommenderat brev; eller (iii) skickas som bilaga (i pdf) per e-post, till de adresser/nummer och personer som framgår nedan. Ett meddelande skall anses som mottaget av den andra parten när det: (a) levererats, om det levererats personligen; (b) fem (5) dagar efter det skickats, om det avsänts med rekommenderat brev; eller (c) när mottagarbevis avseende e-postmeddelande mottagits av avsändaren, om det skickats som bilaga (i pdf) per e-post.

15 PERSONUPPGIFTER
15.1. Genom att lämna begärda personuppgifter vid beställning samtycker köparen till att a. nämnda personuppgifter om köparen registreras som underlag för registrering, administration av avtal avseende tjänst och ev fakturering, b. MoreFlo samkör kundregistret med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som av MoreFlo bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter. c. skickande av informations- och marknadsföringsmeddelanden till köparen
15.2. MoreFlo är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna/kundregistret. Kund som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till MoreFlo. Kunden kan också anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom meddelande till MoreFlo i de fall behandling ej är nödvändig för att kunna utföra avtalet. Kunds önskemål och synpunkter skall göras till gdpr@moreflo.com.
15.3 För personuppgifter som kan finnas i köparens lagrade data, så som vid användning av MoreFlo Apps eller andra tjänster, agerar MoreFlo som personuppgiftsbiträde. Om ej annat överenskommits gäller då MoreFlo Personuppgiftsbiträdesavtal som finns att tillgå via gdpr@moreflo.com eller via MoreFlo webb. Genom att bruka de av MoreFlos tjänster som hanterar personuppgifter tillhörande kundens kunder, medarbetare eller liknande godkänner kunder ovanstående Personuppgiftsbiträdesavtal.

Del 2 – ALLMÄNNA VILLKOR VID HYRA

I tillägg till dessa villkor gäller MoreFlo:s licensvillkor för respektive programvara (installerad på dator, mobiltelefon, surfplatta eller webbaserad tjänst/produkt).

1 LEVERANS OCH RETUR
1.1 MoreFlo AB,” MoreFlo”, åtar sig härmed att leverera de produkter, med programvara samt tjänster, nedan kallade ”Utrustningen”, som framgår av MoreFlo hyresavtal, orderbekräftelse, bekräftande e-post, godkänd offert eller liknande (i fortsättningen benämns endera hyresavtal, orderbekräftelse vid beställning lagd vid www.moreflo.com, godkänd offert, bekräftande e-post eller liknande som Hyresavtalet) till Hyrestagarens avtalade leveransadress enligt överenskommelse. MoreFlo står risken för utrustningen fram till dess den levererats till Hyrestagaren. Hyrestagaren står risken för utrustningen till dess den återlämnat utrustningen till MoreFlo i enlighet med parternas avtal.
1.2 Hyrestagaren åtar sig att vid hyrestidens upphörande returnera Utrustningen till MoreFlo i det skick den levererats. Utrustningen skall vara hel och ren samt vara förpackad på motsvarande sätt som den var vid leveransen, varvid mottaget emballage skall användas. Förkommet originalemballage kommer debiteras Hyrestagaren i efterhand. Returen bekostas av Hyrestagaren och skall ske med Postens Företagspaket. Paket som skickas på sådant vis att MoreFlo måste hämta ut det kommer antingen gå i retur eller debiteras en avgift på minst 500 kr exkl. moms. Returen skickas till:
MoreFlo AB
Ramgatan 11
653 41 Karlstad
1.3 Vid retur av utrustningen skall den vara rengjord och i samma skick som vid leverans. Kablar och övriga tillbehör ska vara förpackade som vid leverans. Om MoreFlo nödgas utföra arbete med rengöring, paketering eller liknande debiteras detta med en löpande arbetskostnad om 790 kr per timme.
1.4 Hyrestagaren ansvarar för Utrustningen tills det att den kvitterats som mottagen av MoreFlo.
1.5 Arbete som MoreFlo uppdras göra med att ta fram rapporter, statistik, säkerhetskopiering eller andra liknande tjänster efter att utrustningen har returnerats debiteras med en timkostnad om 790 kr per timme.
1.6 Leveranser från vårt lager sker med Posten, Bring eller annat fraktbolag och normal leveranstid är 2–5 arbetsdagar på de flesta av våra produkter. Direktleveranser från våra distributörer kan ske. Vid leverans av er order så skickar vi ett leveransbesked till den e-postadress ni angivit vid beställningen. Vi reserverar oss för eventuella produktavvikelser som kan komma att uppstå i våra eller någon av våra leverantörers sortiment. Vi försöker alltid lösa detta omgående på bästa sätt. Vi förbehåller oss rätt att leverera utrustning av annat märke och/eller modell än vad som beställts så länge som utrustningen har motsvarande funktion som den beställda utrustningen. Leveranstiden inkluderar inte eventuell tid som det tar att ordna ett inlösenavtal för det fall det behövs. Det är Hyrestagarens ansvar att ombesörja inlösenavtal. Även om MoreFlo hjälper till eller förmedlar ett inlösenavtal, är MoreFlo fri från ansvar för eventuell försening och dess följdeffekter som uppkommer i anledning av att ett inlösenavtal inte blir klart i tid. MoreFlo kan inte heller sätta ned hyreskostnaden vid försening eller vid avsaknad av inlösenavtal. MoreFlo påtar sig inget skadeståndsansvar eller liknande för direkt eller indirekt skada eller försäljningsförlust i det fall en försändelse försenas oavsett orsak till förseningen. Det är hyrestagarens ansvar att beställa med så god framförhållning i tid att leveranstiden tas i beaktande för att kunna ha utrustningen i tid.

2 HYRESPERIOD
2.1 Hyresperiodens preciseras i Hyresavtalet. Utrustning skall vara tillbaka hos MoreFlo samma dag som i Hyresavtalet angivits som slutdatum. Hyresperioden räknas mellan den tid då utrustningen lämnar MoreFlo lager till dess att utrustningen är åter hos MoreFlo . Hyresperioden inkluderar fraktdagar. Hyrestagaren är skyldig att erlägga hyresavgift från den dag den mottar Utrustningen till dess Utrustningen är åter i MoreFlo:s besittning.
2.2 Vid försenad retur av Utrustningen debiteras löpande hyresavgift och straffavgifter. Om Utrustningen inte är åter hos MoreFlo inom avtalad hyresperiod förlängs Hyrestagarens betalningsskyldighet. Om den avtalade hyresperioden överstiger tre månader är Hyrestagaren i sådan situation skyldig att betala hyresavgift för ytterligare tre månader. Om den avtalade hyresperioden understiger tre månader är Hyrestagaren skyldig att betala hyresavgift för en ytterligare tid som motsvarar den ursprungligt avtalade hyresperioden. Hyrestagaren debiteras hyresavgift löpande till dess utrustningen är återlämnad i dess helhet.

3 UPPSÄGNINGSTID
Uppsägningstid regleras i Hyresavtalet.
Om inte annat följer av Hyresavtalet är generell uppsägningstid vid långtidshyra (12 månader eller längre) av utrustning är tre månader. Har ej Hyresavtal sagts upp senast tre månader före hyresperiodens utgång förlängs hyresavtalet med ytterligare tre månader och i övrigt på samma villkor
Hyresavtal för korttid (kortare än 12 månader) kan ej sägas upp av Hyrestagaren i förtid. Vid försenad betalning äger MoreFlo rätt att när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

4 AVGIFTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA M.M.
4.1 Hyresavgift utgår i enlighet med Hyresavtalets och på www.moreflo.com angivna uppgifter, samt enligt vad som nedan anges. Periodiska avgifter erläggs enligt information på www.moreflo.com eller separat prislista. Förskottshyra skall erläggas innan MoreFlo levererar Utrustningen. MoreFlo äger rätt att neka uthyrning om förskottsbetalning ej erlagts. Hyresavgiften inkluderar endast ersättning för finansiering, beräknad värdeminskning och vad som i övrigt anges i Hyresavtalet. Alla andra kostnader som sammanhänger med Utrustningen eller hyresförhållandet (exempelvis kostnader för registrering, installation, programmering, kommunikation, inlösenavgifter, skatter/avgifter, tillbehör, försäkring samt drift-, underhålls- och reparationskostnader) betalas direkt av Hyrestagaren till MoreFlo respektive tredje man. Om MoreFlo drabbas av sådana kostnader i anledning av Hyrestagarens agerande skall Hyrestagaren kontant vid anfordran ersätta MoreFlo dessa kostnader inklusive de omkostnader MoreFlo förorsakats.
4.2 För det fall betalningar från Hyrestagaren till MoreFlo inte erläggs i rätt tid, skall Hyrestagaren utge dröjsmålsränta till MoreFlo på förfallet belopp beräknad enligt räntelagens bestämmelser, samt om MoreFlo så fordrar ersätta MoreFlo:s kostnader för betalningspåminnelser och inkassokrav. Är Hyrestagaren i dröjsmål med betalning kan MoreFlo säga upp avtalet till omedelbart upphörande enligt punkten 15 nedan. MoreFlo äger rätt att stänga av Utrustningens funktion i det fall Hyrestagaren till MoreFlo ej erlägger betalning i tid enligt utsända fakturor. MoreFlo har även rätt att kräva att Hyrestagaren omgående returnerar utrustning för det fall Hyrestagaren inte erlagt betalning i rätt tid samt själv hämta utrustningen hos Hyrestagaren på Hyrestagarens bekostnad om Hyrestagaren i en sådan situation underlåter att returnera utrustningen.
Vid utebliven betalning, helt eller delvis, äger köparen ingen rätt att använda/konsumera eller att sälja produkterna vidare. MoreFlo har oinskränkt rätt att återta produkterna och köparen ansvarar för att omgående returnera produkterna till MoreFlo.
4.3 MoreFlo förbehåller sig rätten att justera avgifter under pågående hyresperiod efter att ha meddelat Hyrestagaren om detta.
4.4 Utrustning som ej returnerats inom den tid som anges i Hyresavtalet eller på annat sätt överenskommits med MoreFlo debiteras extra avgift samt förseningsavgift. I de fall försenad retur orsakar problem för nästföljande kund, åligger det Hyrestagaren att ersätta MoreFlo för de extra kostnader som uppstår i form av expressfrakt, prioriterad hantering och liknande samt för eventuellt skadestånd som MoreFlo kan påföras i förhållande till nästa kund.
4.5 För långtidshyra (sådan hyra som överstiger 12 månader), tas en uppläggningsavgift på 395 kr ut.
4.6 Vid hyresavtal som tecknas med finansbolag (exempelvis Svea Ekonomi eller Siemens Finans) gäller avgifter enligt detta avtal.

5 LICENS OCH PROGRAMVARA
5.1 Programvaran är MoreFlo egendom, och Hyrestagaren erhåller genom avtalet en icke exklusiv och ej överlåtbar nyttjanderätt.
5.2 MoreFlo äger möjligheten att införa sådana förändringar i programvaran som är nödvändiga för aktualisering av transaktionshantering eller produktens användande. Hyrestagaren har inte rätt att utan MoreFlo medgivande ändra, kopiera eller vidta någon åtgärd med programvaran.
5.3 MoreFlo äger, vid Hyrestagarens brott mot villkoren i detta avtal, rätt att säga upp nyttjanderätten till omedelbart upphörande. Härvid har MoreFlo även rätt att tillse att Utrustningens transaktionsfunktion stängs av med omedelbar verkan.

6 UTRUSTNINGENS BRUKANDE
6.1 Hyrestagaren är skyldig att tillse att Utrustningen alltid är i gott och brukbart skick och att vårda Utrustningen så att skada på Utrustningen ej uppstår. MoreFlo har rätt att under hyrestiden besiktiga Utrustningen och har då rätt till tillträde till Hyrestagarens lokaler.
6.2 Om Utrustningen skadas under hyrestiden eller när den annars finns i Hyrestagarens besittning, skall Hyrestagaren till MoreFlo utge ersättning med ett belopp som motsvarar den skadade Utrustningens värde i oskadat skick.

7 FLYTTNING AV UTRUSTNING OCH ÄNDRAD/UPPHÖRD VERKSAMHET
Hyrestagaren äger inte rätt att flytta Utrustningen till lokal som nyttjas av annan än Hyrestagaren. Avser Hyrestagaren att flytta Utrustningen till egen lokal på annan adress, skall sådan flyttning i förväg anmälas till MoreFlo . Alla kostnader förenade med sådan omplacering skall bäras av Hyrestagaren. Vid ändrad eller upphörd verksamhet som t.ex. förvärv, försäljning och konkurs skall MoreFlo omgående meddelas och Utrustningen återlämnas.

8 FÖRSÄKRING
Hyrestagaren bär – oberoende av om eget vållande föreligger eller ej – ensam ansvaret för förlust eller skada på Utrustningen som uppkommer under hyresperioden eller då Utrustningen annars finns i Hyrestagarens besittning. Hyrestagaren skall teckna, och på egen bekostnad vidmakthålla försäkring av utrustningen.

9 ANSVAR FÖR FEL
9.1 MoreFlo svarar för att utrustningen fungerar vid avlämning till transportbolag vid bolagets lokaler på Ramgatan 11, Karlstad för leverans till Hyrestagaren. MoreFlo svarar inte för fel eller skador som förorsakats av : a) Felaktig eller ovarsam hantering av Utrustningen av Hyrestagaren, dennes personal eller tredje man. b) Ingrepp i Utrustningen företagen av annan än MoreFlo eller den som anvisas av denne. c) Yttre omständigheter såsom olyckor – till exempel brand, vattenskada, åsknedslag, översvämning, ändringar i strömtillförsel, fel från teleoperatörs sida, avsaknad av internetförbindelse eller om det inte finns möjlighet att etablera erforderlig internetförbindelse, driftproblem hos MoreFlo:s underleverantörer eller andra omständigheter utanför MoreFlo:s kontroll. d) Anslutning till Utrustningen med material som ej är levererad av MoreFlo eller av denne anvisad leverantör. e) Användning av drifttillbehör som ej är godkända av MoreFlo. f) Fel orsakade av brist/fel/försening på eller av programmeringsunderlag från hyrestagaren.
9.2 MoreFlo:s ansvar för fel är följaktligen begränsat till tillverknings- och konstruktionsfel som uppkommer inom 12 månader från hyresperiodens början. MoreFlo ansvarar dock aldrig för direkta eller indirekta skador, förlorad vinst eller annan form av förlust i köparens eller tredje mans näringsverksamhet i anledning av fel på Utrustningen, fel i programvara eller i anledning av att underliggande tjänst inte fungerar. MoreFlo är inte heller ansvarig för eventuella följdeffekter som kan uppkomma om programvaran i Utrustningen inte fungerar tillfredsställande. MoreFlo kan heller inte hållas ansvarig för det fall ingrepp/intrång förekommer i Hyrestagarens data eller konto eller för det fall problem uppkommer i anledning av att Hyrestagaren inte haft erforderlig säkerhet såvitt avser data och hantering av lösenord. Den enda påföljd som Hyrestagarna kan göra gällande vid fel på Utrustningen är prisavdrag och då aldrig till högre belopp än den av Hyrestagaren betalda hyran. Debiterade arbetskostnader, förbrukningsmaterial och liknande kan ej återbetalas eller ligga till grund för prisavdrag.
9.3 MoreFlo ansvarar inte för skada på annan egendom.
9.4 Om Hyrestagaren och MoreFlo särskilt har överenskommit att MoreFlo ska stå för leverans av lokalt nätverk och internetförbindelse och driftstörningar skulle uppkomma av anledning som står utanför MoreFlo:s kontroll (t.ex. driftstörningar hos internetleverantören), har Hyrestagaren inte rätt till prisavdrag eller ersättning för eventuell inkomstförlust.
9.5 MoreFlo kan ej hållas ansvarig för fel som uppstår på kortterminaler till följd av uppdateringar eller förändringar som företagits från tredje part, såsom kortinlösare eller terminalleverantör. Eventuella skadeståndsanspråk måste i det fallet riktas direkt mot tredje part.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Om fullföljandet av något av parternas åtagande enligt Hyresavtalet försvåras eller förhindras av omständigheter som part ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi samt del eller försening i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade leveransdagen.
10.2 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader på grund av ovan viss angiven omständighet, äger vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda avtalet.

11 HINDER I NYTTJANDE AV UTRUSTNING
MoreFlo bär inget ansvar gentemot Hyrestagaren för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Hyrestagaren. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Hyrestagarens förpliktelser enligt detta avtal.

12 FÖRFOGANDE ÖVER UTRUSTNING OCH OTILLÅTEN ÖVERLÅTELSE
12.1 Hyrestagaren får inte:
a) Pantsätta, försälja eller på annat sätt överlåta Utrustningen. b) Utan skriftligt medgivande från MoreFlo överlåta hyresavtalet till annan eller genom avtal med annan förfoga över rätten till Utrustningen. c) Utföra eller låta utföra ändringar eller andra ingrepp på Utrustningen. Skulle under hyresperioden rättslig åtgärd såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud vidtagas beträffande Utrustningen är Hyrestagaren skyldig att för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt upplysa utmätningsmannen om MoreFlo:s eller dess rättshavares rätt till Utrustningen. Hyrestagaren är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta MoreFlo eller dess rättshavare om de av utmätningsmannen vidtagna åtgärderna. För det fall Hyrestagaren skulle försättas i konkurs under hyresperioden är Hyrestagaren på motsvarande sätt skyldig att uppvisa hyresavtalet och upplysa konkursförvaltaren om att Utrustningen ägs av MoreFlo .
12.2 Överlåtelse av nyttjanderätt till programvara kan endast ske tillsammans med överlåtelse av Utrustningen i övrigt och för användning som terminal. För giltig överlåtelse krävs MoreFlo:s skriftliga godkännande.
12.3 MoreFlo äger rätt att överlåta detta avtal i dess helhet eller delar därav till tredje man.

13 HYRESTAGARENS ANSVAR FÖR FUNGERANDE DRIFT
Hyrestagaren ansvarar för att: a) el är framdragen till den plats Utrustningen ska installeras när installation ska ske och att erforderlig elförsörjning finns under hela hyresperioden samt att erforderligt antal eluttag finns på platsen, b) erforderlig internetförbindelse finns vid installationstidpunkten och under hela hyresperioden, c) det finns erforderliga inventarier (t.ex. bardisk, kassadisk) att placera Utrustningen på, d) Hyrestagaren vid återlämnandet av Utrustningen har tagit ut dagsrapporter och övriga statiskuppgifter, och e) Hyrestagaren vidarebefordrar den användarinformation som MoreFlo ger till en person i samband med installation av Utrustningen till samtliga medarbetare som ska använda Utrustningen.

14 MOREFLOS ANSVAR FÖR FUNGERANDE DRIFT
MoreFlo ansvarar för att utrustningen fungerar vid överlämnande till aktuellt fraktbolag eller i förekommande fall då MoreFlo färdigställt installationen på plats hos Hyrestagaren. Skulle Utrustningen vid ett eller flera tillfällen ej fungera under hyresperioden kan MoreFlo aldrig göras till ansvarig för följdskador som t.ex. utebliven försäljning, omkostnader för Hyrestagaren och liknande.
Maximal ersättning som MoreFlo kan bli ansvarig att ersätta Hyrestagaren för om Utrustningen ej skulle fungera är det belopp som Hyrestagaren betalat MoreFlo i form av hyreskostnad. Kostnader för frakt, installation och andra kringkostnader ingår ej i den ersättning som MoreFlo kan bli ersättningsskyldigt för. Om utrustningen fungerat under delar av hyrestiden skall nedsättning av hyra baseras på aktuell del av hyrestiden.

15 AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE
15.1 MoreFlo får säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och återta Utrustningen i följande fall:
a) Genom skriftligt meddelande därom inom fem (5) bankdagar från det att MoreFlo erhållit det av Hyrestagaren undertecknade avtalsexemplaret. b) Om Hyrestagaren genom att inte fullgöra sina förpliktelser i detta avtal äventyrar MoreFlo:s äganderätt eller Utrustningens värde, till exempel genom vanvård av utrustningen eller att Hyrestagaren vägrar låta MoreFlo besiktiga densamma. c) Om Hyrestagaren är i dröjsmål med betalningar som följer av hyresavtalet. d) Om Hyrestagaren inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt i konkurs eller träder i likvidation eller eljest finnes vara på obestånd, eller att det i övrigt kan antas att hyresavgiften inte blir rätteligen erlagd. e) Om Hyrestagaren inte håller utrustningen försäkrad. f) Om Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal av vikt för MoreFlo.
15.2 Om hyresavtalet sägs upp av MoreFlo av anledning som anges ovan, skall Hyrestagaren erlägga samtliga förfallna ej erlagda hyresavgifter jämte dröjsmålsräntor, samtliga MoreFlo:s kostnader förorsakade av den förtida uppsägningen samt övriga kostnader som kan komma att belasta MoreFlo .

16 MEDDELANDE
Alla meddelanden eller annan kommunikation i anledning av Hyresavtalet skall vara skriftliga och skall: (i) levereras personligen; (ii) skickas med rekommenderat brev; eller (iii) skickas som bilaga (i pdf) per e-post, till de adresser/nummer och personer som framgår nedan. Ett meddelande skall anses som mottaget av den andra parten när det: (a) levererats, om det levererats personligen; (b) fem (5) dagar efter det skickats, om det avsänts med rekommenderat brev; eller (c) när mottagarbevis avseende e-postmeddelande mottagits av avsändaren, om det skickats som bilaga (i pdf) per e-post.

Del 3 – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR API-KOPPLING

Beskrivning – MoreFlo tillhandahåller ett API “MoreFlo API” för att programmatiskt hämta och uppdatera data från MoreFlo Apps som är MoreFlos webbaserade backofficesystem. Via MoreFlo API kan man hämta/uppdatera/radera information såsom artiklar, order, kunder, lagersaldo med mera.

Villkor – när MoreFlo API används godkänner ni samtidigt dessa villkor och är medvetna om att:

Ert nyttjande av MoreFlo API är:
a) En skräddarsydd lösning för ett specifikt företag till vilken en giltig licens för MoreFlo Apps finns.
b) Ni har godkänt MoreFlo:s allmänna villkor i vilket dessa paragrafer om API-nyttjande finns.
Om ni skapat en API-koppling och därefter vill börja använda MoreFlo API även för andra användningsområden eller nya syften, så måste detta meddelas till MoreFlo innan en sådan tillämpning får aktiveras
Om ni har byggt en skräddarsydd lösning för MoreFlo API till en specifik lösnig och därefter vill nyttja samma integration även för fler än en av MoreFlo:s kunder så behöver först en ny API-licens aktiveras.
Ni får inte missbruka MoreFlo:s API (ex. genom att utnyttja eventuella brister/sårbarheter, etc) och ska meddela eventuella (misstänkta) brister/sårbarheter omedelbart efter att de upptäckts.
Ni får inte missbruka MoreFlo:s API genom att till ex. kraftigt överträda satt gräns för anrop per minut (i skrivande stund 100 anrop / minut) per specifik API-licens.
MoreFlo har rätt att utan varning stänga av API-licensen om denna på något sätt missbrukar MoreFlo:s API, orsakar skada eller allvarligt påverkar prestandan för MoreFlo, alternativt en annan av MoreFlo:s kunder eller om det finns obetalda fakturor för API-licensen eller andra licenser.
MoreFlo:s API får aldrig användas utan en giltig API licens finns och att ett skriftligt godkännande från ägaren till det MoreFlo-konto till vilket API-kopplingen är ansluten.
MoreFlo ansvarar på inget sätt för skadad eller förlorad data eller någon form av förlorad intäkt eller skada som uppstått för den som använder API-kopplingen, som uppstått på grund av en API-uppkoppling.
Ni är själv ansvarig för att er del av kopplingen till MoreFlo API följer gällande lagar och regler (ex. GDPR).
MoreFlo har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet, samt stänga ner API-kopplingen om punkterna i detta avtal inte efterlevs, samt kräva skälig ersättning om det har inneburit kostnader för MoreFlo.

Del 4 – GENERELLA ALLMÄNNA VILLKOR

Samtliga priser är angivna exklusive moms och eventuell fraktkostnad. Vid försenad betalning tillkommer avgift för betalningspåminnelse och eventuell inkassokravskostnad. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.
Transaktionsavgifter för SMS debiteras enligt aktuell prislista och faktureras i efterskott. Vid samtliga fall där SMS skickas från något av MoreFlo:s system debiteras en kostnad för SMS via separat faktura från MoreFlo. SMS kan sändas från både webbsystem och från kassaprogram/app. Det är användare och innehavare av ett MoreFlo system som ansvarar för att betala ersättning för transaktionsavgifter som t.ex. SMS. Aktuell prislista finns i MoreFlo Apps, efter inloggning, under menyn Konto och valet Aktuella priser.
Transaktionsavgifter för betaltransaktioner debiteras enligt aktuell prislista och faktureras i efterskott av MoreFlo. Detta gäller inte inlösenkostnader som debiteras direkt av inlösaren på det sätt som bestäms i inlösenavtalet. Transaktionsavgifter för betaltransaktioner som debiteras av MoreFlo kan vara både en fast kostnad per transaktion samt en procentuell kostnad av betalbeloppet. Både köp- och återköpstransaktioner debiteras en transaktionsavgift där återköp ger en transaktionsavgift att betala och inte en negativ avgift.
Eventuella prisförändringar för MoreFlo:s tjänster eller produkter kommuniceras minst 30 dagar i förväg. MoreFlo har rät till prisjustering utan att MoreFlo:s kund särskilt har godkänt detta.
MoreFlo har rätt till valutajustering. Valutajustering sker genom prisförändring. MoreFlo tar ej på sig ansvar att behöva redovisa vilken form av valutaförändring som orsakat prisförändringen.
Vid användande av MoreFlo:s eller tredje parts integrationslösningar ansvarar inte MoreFlo för att den data som kommer till eller från ett annat system är korrekt. MoreFlo påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter varken kostnader för att rätta fel eller ekonomisk skada som den felaktiga datan kan ha orsakat. Exempel på integrationslösningar är ekonomi- och bokföringssystem, tidrapporteringssystem, webbshopar och lagersystem.
Vid import av data till MoreFlo:s system från andra system och excel-/textfiler ansvarar inte MoreFlo för att denna import blir komplett eller korrekt. Detta gäller även om det är MoreFlo:S personal som utfört importen. MoreFlo tar inget ansvar för kostnader som uppstår för att rätta eventuell felaktig data eller ekonomisk skada som den felaktiga datan kan ha orsakat.
Oavsett tpy av engagemang som kunden har hos MoreFlo, påtar sig inte MoreFlo något ansvar för det fall där problem med internet, elförsörjning eller liknande orsakat icke fungerande system från MoreFlo.