Northmill Bank AB, Suomen sivuliike

Yleiset luottoehdot 16.6.2023

Northmill Bank AB, Suomen sivuliike

Yleiset luottoehdot 16.6.2023

1. Johdanto
Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan luottotuotteisiin joita Northmill Bank AB, Suomen sivuliike (”Northmill” tai ”pankki”) tarjoaa Suomessa kuluttajille Northmill-tuotenimellä. Nämä yleiset ehdot ovat osa Northmillin ja pankin kanssa sopimuksen tehneen (”asiakas”) välistä sopimusta. Näiden yleisten ehtojen kattamien tuotteiden markkinoinnissa on sovellettu Suomen lakia. 

Northmill Bank AB, Suomen sivuliike on ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, joka on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 3166457-1 ja jonka rekisteröity osoite on Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki. Pankin pääasiallinen toiminta on luotonanto kuluttajille ja maksujen välittäminen. Northmillin tavoittaa sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@northmill.fi ja puhelinnumerosta 09 747 91185. Asiakaspalvelun aukioloajat löytyvät osoitteesta northmill.com/fi. 

Northmillilla on lain luottolaitostoiminnasta (610/2014, muutoksineen) mukainen lupa toimia Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki. Pankin toimintaa valvoo myös Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Tukholma. Lisäksi Northmilliä valvoo kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen alaisina viranomaisina aluehallintovirastot.

Northmill toimii myös vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018, muutoksineen) tarkoitettuna vakuutusedustajana. Northmillin välittämiin vakuutuksiin sovelletaan erillisiä vakuutusehtoja. 

2. Sopimusasiakirjat
Northmillin ja asiakkaan välinen sopimus koostuu yksilöllisestä osasta ja yleisistä ehdoista. Yleiset ehdot koostuvat puolestaan näistä yleisistä ehdoista ja tuotekohtaisista ehdoista sisältäen erityisiä ehtoja tietylle tuotteelle, jota sopimus koskee. Tietyt sopimuksen keskeiset osat on myös mainittu osana vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajaluottotietoja (”SECCI”).

Tuotteen hakemisen yhteydessä asiakas on hyväksynyt northmill.com/fi:n ja Northmill-sovelluksen käyttöehdot ja ilmoittanut hyväksyvänsä ja suostuvansa siihen, että asiakkaan henkilötietoja käsitellään Northmillin soveltaman tietosuojaselosteen mukaisesti. Asiakkaan sitoutuminen käyttöehtojen noudattamiseen ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti ovat sopimuksesta erillisiä oikeudellisia asiakirjoja.

Kaikki sopimusasiakirjat, käyttöehdot, tietosuojaseloste ja SECCI ovat asiakkaan saatavilla Omilla Sivuilla. Omat Sivut on digitaalinen ympäristö, joka sisältää asiakkaan sitoumukseen liittyviä yksilöllisiä tietoja, joihin asiakkaalla on pääsy kirjautumalla sisään northmill.com/fi tai Northmill-sovelluksessa.

Nämä yleiset ehdot, tuotekohtaiset ehdot, käyttöehdot, tietosuojaseloste ja SECCI ovat jokaisen saatavilla osoitteessa northmill.com/fi. Siellä on myös saatavilla aiemmin voimassa olleet versiot kyseisistä asiakirjoista.

Northmillin ja asiakkaan välinen sopimus ja muut sopimukseen liittyvät tiedot annetaan suomeksi ja Northmill sitoutuu viestimään asiakkaan kanssa suomeksi sopimuksen voimassaolon aikana.  

3. Hakemus ja luottokelpoisuuden arviointi
Perusvaatimukset, jotka koskevat Northmill-tuotenimellä Northmillin tarjoamia tuotteita, eritellään kyseistä tuotetta koskevissa tuotekohtaisissa ehdoissa. Hakeakseen tällaisia tuotteita hakijan on täytettävä perusvaatimukset ja hyväksyttävä käyttöehdot ja tietosuojaseloste.

Hakemus tehdään osoitteessa northmill.com/fi tai Northmill-sovelluksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet vaihtelevat tuotteen tyypin mukaan, jota hakemus koskee.

Northmill tarkastaa, että hakija täyttää soveltuvat perusvaatimukset ja että hakemus täyttää lainsäädännöstä ja muista säädöksistä johtuvat vaatimukset, viranomaisten asettamat ehdot ja yhtiön sisäiset ohjeistukset.

Tapauksissa, joissa tuotteeseen liittyy luotonantoa tai mahdollista luotonantoa, Northmill arvioi luottokelpoisuuden varmistaakseen, että hakijalla on taloudelliset mahdollisuudet täyttää velvoitteensa, jos sopimus tehdään. Tätä arviointia varten, Northmill voi hankkia luottotietorekistereistä tietoja niiden tietojen lisäksi, joita hakija on itse antanut hakemuksessa tai mahdollisissa aiemmissa hakemuksissa ja tietoja, joihin Northmillilla voi olla pääsy, koska hakija on tai on aiemmin ollut pankin asiakas. Northmill voi myös tietyissä tapauksissa hankkia tietoja kolmansilta osapuolilta arvioinnin suorittamiseksi. Asiakas hyväksyy, että Northmill kerää sellaisia tietoja ja ymmärtää, että hänen on mahdollisesti annettava kirjallinen valtuutus, joka osoittaa, että Northmill on valtuutettu keräämään sellaisia tietoja.  

Mikäli Northmill ei hyväksy hakemusta, pankki antaa hakijan pyynnöstä tiedon hylkäämisen syistä, ellei tiedon antamiselle ole laillisia esteitä. 

Hakijalla on pyynnöstä oikeus saada maksutta luonnos sopimuksesta katsottavakseen hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. Asiakaspalvelusta voi pyytää saada luonnoksen paperisena.

4. Sopimuksen tekeminen
Sopimus tehdään kyseessä olevissa tuotekohtaisissa ehdoissa eritellyllä tavalla. Northmill lataa kaikki sopimusasiakirjat välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen Omille Sivuille, jossa ne ovat asiakkaan saatavilla luettavassa ja pysyvässä muodossa. Asiakas voi halutessaan tilata Northmillin asiakaspalvelusta paperisen kopion sopimuksesta. 

5. Korot, palkkiot ja maksut
Asiakkaan on maksettava Northmillille korkoa yksilöllisen sopimuksen ja/tai tuotekohtaisten ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan on korvattava Northmillille pankin asiakkaalle tarjoamastaan tuotteesta johtuneet kustannukset maksamalla sopimuksen yksilöllisessä osassa ja/tai tuotekohtaisissa ehdoissa eritellyt palkkiot ja maksut. 

Jos asiakas tilaa valinnaisia lisäpalveluita, joita Northmill ajoittain saattaa tarjota, asiakkaan tulee maksaa näistä palveluista ne maksut, jotka eritellään osoitteessa northmill.com/fi tai Northmill-sovelluksessa olevassa hinnastossa.  

Vaikka Northmill ei yhden tai useamman kerran hyödyntäisi oikeuttaan saada asiakkaalta korvausta kaikista tai osasta pankille tuotteen tai valinnaisten lisäpalvelujen tai muiden sopimus- tai lakiperusteisten oikeuksien johdosta aiheutuneista kustannuksista, Northmill ei esty vaatimasta asiakkaalta myöhempänä ajankohtana korvausta sopimuksen mukaisesti tai muutoin käyttämästä oikeuksiaan.

6. Maksaminen
Northmill ilmoittaa asiakkaalle maksamisesta lataamalla ilmoituksen Omille Sivuille ja/tai lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse asiakkaalle. Ilmoituksessa eritellään kyseessä olevan ajanjakson maksettava kokonaissumma ja täsmennetään, mistä summassa on kysymys. 

Ilmoituksessa eritelty summa on maksettava viimeistään tuotekohtaisissa ehdoissa ja myös ilmoituksessa eriteltynä eräpäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä, jos eräpäivä ei osu pankkipäivään. Pankkipäivillä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta pyhäpäiviä Suomessa, itsenäisyyspäivää, vapun päivää sekä joulu- ja juhannusaattoa sekä päivää, jota muutoin ei voida pitää pankkipäivänä. Vaikka asiakas ei saisikaan ilmoitusta, on asiakas silti velvollinen maksamaan sopimuksessa sovitut summat siten, että ne ovat Northmillin saatavilla viimeistään kyseessä olevan maksun eräpäivänä olettaen, että asiakas on muulla tavoin saanut tiedon maksettavista summista eräpäivää kohden (esimerkiksi, jos asiakas on saanut kohdan 8 mukaisesti pyynnöstä lyhennystaulukon).

Asiakkaan tulee suorittaa maksu ilmoituksessa ilmoitetulle pankkitilille. Maksetut summat käytetään ensin erääntyneiden palkkioiden, maksujen, korkojen ja kulukorvausten maksuun ja vasta niiden jälkeen pääomavelan maksuun. 

7. Luottojen ennenaikainen takaisinmaksu
Asiakkaalla on aina oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain Northmillille luottosopimuksen mukaisesti ennen eräpäivää. Northmill antaa mahdollisimman pian asiakkaan pyynnöstä tiedon siitä, mitä luoton ennenaikainen maksaminen takaisin kokonaisuudessaan tai osittain tarkoittaa. Asiakkaan on maksettava ennenaikaiseen takaisinmaksuun asti kertyneet luoton korot ja muut palkkiot ja maksut. Jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jääneen luottoaikaan. Kuitenkaan luoton perustamisesta aiheutuneita todellisia kuluja ei vähennetä, jotka on yksilöity luottosopimuksessa. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan korkoerokorvausta luoton ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä.

Northmillilla on oikeus eräännyttää luotto pankin alla eriteltynä hetkenä takaisinmaksettavaksi, jos asiakas on olennaisesti rikkonut luottosopimusta tai maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen maksamatta, ja jos kyseessä on kertaluotto, joku seuraavista olosuhteista on olemassa:

a. Asiakas on yli kuukauden myöhässä maksustaan, joka on yli kymmenen prosenttia saatavasta.

b. Asiakas on yli kuukauden myöhässä maksustaan, joka on yli viisi prosenttia saatavasta, ja myöhästyminen koskee kahta tai useampaa maksuerää, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi eri ajankohtina.

c. Asiakas on yli kuukauden myöhässä maksustaan, joka käsittää koko jäännössaatavan.

d. Asiakas viivästys maksussa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Jos Northmill haluaa saada ennenaikaisen takaisinmaksun jonkin edellä mainitun perusteen perusteella, sovelletaan vähintään neljän viikon irtisanomisaikaa laskettuna siitä ajankohdasta, kun Northmill lähettää erääntymisilmoituksen asiakkaalle kirjattuna kirjeenä tai ilmoitus saapuu asiakkaalle muulla tavalla. Jos Northmill vaatii ennenaikaista takaisinmaksua jonkun edellä mainitun perusteen perusteella, asiakas ei velvollinen maksamaan ennenaikaisesti, mikäli asiakas maksaa ennen edellä mainitun irtisanomisajan päättymistä luoton pääoman määrän, koron, viivästyskoron sekä maksut ja kustannukset, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi. Kahden viikon irtisanomisaikaa sovelletaan, jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta.

Maksueristä, jotka eivät olisi ilman edellä mainittua perustetta erääntyneet maksettaviksi, on Northmillin saatavaa laskettaessaan vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. 

Oikeutta eräännyttää luottoa edellä mainituin perustein ei ole, jos on kysymys tilanteesta, jossa maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Northmillille ilmeisen kohtuutonta.

8. Lyhennystaulukko
Asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä ja veloituksetta Northmillilta erittely, josta käy ilmi suoritettavat maksut ja maksuehdot sekä maksukaudet eli milloin pääoman lyhennys, korko ja muut luottoon liittyvät maksut pitää maksaa (lyhennystaulukko). Paperisen lyhennystaulukon voi pyytää Northmillin asiakaspalvelusta.

9. Nimen ja osoitteen muutos
Jos asiakkaan Omilla Sivuilla oleva nimi, osoite, sähköpostiosoite tai muut yhteystiedot muuttuvat, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti Nortmillille. Asiakas vastaa ilmoituksen jättämättömisen seurauksista. Northmill rekisteröi nimen ja osoitteen muutokset ainoastaan, jos asiakkaan antamat tiedot vastaavat julkisen henkilörekisterin tietoja.

10. Henkilötietojen käsittely ja tietojen luovuttaminen
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Northmill voi luovuttaa tietoja muun muassa luotosta, maksujen laiminlyönnistä ja maksuhäiriöistä luottotietorekisteriin ja positiiviseen luottotietorekisteriin luottotietolain (527/2007, muutoksineen) ja positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain (739/2022, muutoksineen) mukaisesti. Lisätietoa tietojen luovuttamisesta saa Northmillilta. 

11. Sopimuksen siirto ym.
Northmillilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta asiakkaalle ja siirtää ja pantata saatavat ja muut sopimuksen mukaiset oikeudet kolmannelle osapuolelle. Northmillilla on edellä mainitun siirron tai panttauksen yhteydessä myös oikeus antaa siirronsaajalle tai pantinhaltijalle pääsy asiakkaan henkilötietoihin. 

Asiakkaalle ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Northmillin etukäteistä hyväksyntää. 

12. Luvaton käyttö ym.
Asiakas ei saa antaa kenenkään muun käyttää asiakkaan nimeä, henkilötunnusta tai muita henkilötietoja tehdäkseen sopimuksia koskien Northmillin tarjoamia tuotteita. Asiakas ei saa ottaa luottoa tai muuten tehdä sopimusta Northmillin kanssa toisen puolesta tai rahoittaakseen rikollista toimintaa.

Jos asiakas epäilee, että joku muu on asiakkaan nimeä, henkilötunnusta tai muuta henkilötietoa käyttäen lähettänyt sopimuksen tekoa koskevan hakemuksen tai tehnyt sopimuksen Northmillin kanssa tai mahdollisesti lähettää sopimuksen tekoa koskevan hakemuksen Northmillin tarjoamasta tuotteesta, asiakkaan on ilmoitettava asiasta välittömästi Northmillille. Asiakkaan tulee myös välittömästi ilmoittaa Northmillille, jos joku muu on uhkailulla, pakotuksella tai harhaanjohtamisella saanut asiakkaan hakemaan Northmillin tarjoamaa tuotetta tai tekemään sopimuksen Northmillin kanssa.

13. Ylivoimainen este ja vastuunrajoitukset
Northmill ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä, kuten lainmääräyksestä, viranomaistoimesta, sodasta, hyökkäyksestä, mellakasta, luonnonkatastrofista, onnettomuudesta, sähköisten viestintäjärjestelmien katkoista tai muusta epätavallisesta ja odottamattomasta olosuhteesta, johon Northmill ei voi vaikuttaa, johtuvia lisäkustannuksia tai vahinkoja. Northmill ei myöskään ole velvollinen korvaamaan lakon, saarron, boikotin, työsulun tai muun vastaavan tapahtuman seurauksena syntyviä lisäkustannuksia tai vahinkoja riippumatta siitä, onko Northmill itse tällaisten konfliktitoimenpiteiden kohteena tai toimenpiteisiin ryhtyneenä. Mikäli Northmill on estynyt maksamasta tai ryhtymästä muuhun toimenpiteeseen juuri mainittujen olosuhteiden vuoksi, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes este on poistunut. 

Muissa tapauksissa mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa ei korvata, jos Northmill on toiminut tavanomaisella huolellisuudella.

Osapuoli ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisestä vahingosta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. 

14. Ilmoitukset
Asiakas voi lähettää/toimittaa sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset kuriirilla tai postitse osoitteeseen Northmill Bank AB, Suomen sivuliike, Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki, sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@northmill.fi tai tekstiviestillä tai puhelimitse numeroon 09 747 91185. 

Northmill voi lähettää/toimittaa sopimukseen liittyvät ilmoitukset kuriirilla tai postitse asiakkaan Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä olevaan osoitteeseen, sähköpostitse sopimuksen yksilöllisessä osassa mainittuun osoitteeseen, tekstiviestillä tai puhelimitse sopimuksen yksilöllisessä osassa mainittuun puhelinnumeroon tai laittamalla viestin asiakkaan saataville asiakkaan Omille Sivuille ja sen yhteydessä ilmoittamalla asiakkaalle sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä, että asiakas on saanut viestin Omille Sivuille. 

Jos Northmill lähettää asiakkaalle viestin Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä olevaan osoitteeseen kirjattuna kirjeenä ja lähetyksen yhteydessä lähettää viestin myös sähköpostitse yllä kuvatulla tavalla ja/tai laittaa viestin asiakkaan saataville Omilla Sivuilla yllä kuvatulla tavalla, asiakkaan katsotaan vastaanottaneen viestin seitsemän päivän kuluttua siitä, kun viesti on toimitettu postiin edelleen lähetystä varten.

15. Valitukset
Jos asiakkaalla on kysyttävää tai hän on johonkin tyytymätön, hänen on ensisijaisesti oltava yhteydessä Northmillin asiakaspalveluun. Aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta northmill.com/fi.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen Northmillin asiakaspalvelusta saatuun vastaukseen tai päätökseen, hän voi kääntyä pankin valituksista vastaavan henkilön puoleen. Tilanteet selvitetään viipymättä ja asiakkaaseen otetaan yleensä yhteyttä 14 päivän kuluessa. Tarkemmat ohjeet siitä, mitä tietoja valituksen pitäisi sisältää ja miten luotonantaja käsittelee valituksia, löytyy osoitteesta www.northmill.com/fi. Samasta osoitteesta löytyy luotonantajan valituksista vastaavaan henkilön yhteystiedot. Kuluttajaneuvonta tarjoaa kuluttajille ilmaista tietoa ja ohjeistusta, ks. www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta. Riippumatonta neuvontaa voi saada myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, ks. www.fine.fi, puh. +358 9 6850 120. 

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Luottosopimukseen sovelletetaan Suomen lakia pois lukien suomalaiset lainvalintasäännökset.

Osapuolten välisissä erimielisyyksissä asiakas voi monissa tapauksissa kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen saadakseen ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta Northmillin käytäntö on noudattaa lautakunnan ratkaisusuosituksia. Mikäli Northmill katsoo erimielisyydellä olevan olennainen merkitys, yhtiö voi kuitenkin vaatia riidan käsittelyä yleisessä tuomioistuimessa. 

Luottosopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa. Jollei velallisella ole kanteen nostamishetkellä kotipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, luotonantaja saa myös nostaa kanteen sen maan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jossa asiakkaalla on kotipaikka tai omaisuutta.

______________________________