Northmill Bank AB, Suomen sivuliike

Tuotekohtaiset ehdot - Northmillin Joustoluotto

Versio 16.6.2023 (koskien alkaen 16.6.2023 tehtyjä sopimuksia)

1. Johdanto
Näitä tuotekohtaisia ehtoja sovelletaan Northmillin Joustoluotto -nimiseen tililuottoon, jota Northmill Bank AB, Suomen sivuliike, Y-tunnus 3166457-1, (”Northmill” tai ”pankki”) tarjoaa Suomessa kuluttajille. Nämä tuotekohtaiset ehdot ovat osa Northmillin ja pankin kanssa Northmillin Joustoluotosta sopimuksen tehneen (”asiakas”) välistä sopimusta. Sopimus koostuu lisäksi yksilöllisestä osasta ja yleisistä luottoehdoista.


Northmillin Joustoluotto on jatkuva tililuotto, jossa asiakkaalla on oikeus toistaiseksi käyttää vapaasti luottolimiittiä kulloinkin myönnetyn luottorajan mukaisesti. Korkein mahdollinen luottoraja, joka voidaan myöntää, on 5 000 euroa. Luoton noston yhteydessä asiakkaan jäljellä oleva luottolimiitti pienenee. Kun asiakas lyhentää velkaansa pankille, luottolimiitti vastaavasti suurenee ja sitä voidaan käyttää uudelleen luoton nostamiseen. Asiakkaan ei tarvitse antaa vakuutta joustoluottoa varten.

Sopimuksen tekohetkellä myönnetty luottoraja, vuotuinen nimelliskorko, todellinen vuosikorko, luottoon liittyvät palkkiot ja maksut ja muut yksilölliset sopimusehdot eritellään sopimuksen yksilöllisessä osassa. Sen hetkinen luottoraja, käytetty ja jäljellä oleva luottolimiitti, nostot, lyhennykset, korot, palkkiot, maksut ym. eritellään pankin hallinnoimalle tilillä, johon asiakkaalla on pääsy kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa northmill.com/fi ja Nortmill-sovelluksessa. Valinnaisten lisäpalveluiden hinnat löytyvät osoitteesta northmill.com/fi tai Northmill-sovelluksesta.

2. Perusvaatimukset, hakemus ja luottokelpoisuuden arviointi
Northmillin Joustoluotto on suunnattu 20 vuotta täyttäneille, suomalaisen henkilötunnuksen omaaville kuluttajille, joilla on Digi- ja väestötietoviraston rekisteriin merkitty osoite Suomessa. Joustoluottoa hakeakseen hakijan on täytettävä nämä perusvaatimukset ja hyväksyttävä Northmillin käyttöehdot ja tietosuojaseloste.

Hakemus tehdään osoitteessa northmill.com/fi tai Northmill-sovelluksessa olevien ohjeiden mukaisesti, muulla Northmillin ohjeistamalla tavalla tai hakemuksella lainanvälittäjältä lainanvälittäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Northmill tarkistaa hakemuksen, hankkii luottorekisteritiedot ja tekee kaksivaiheisen luottokelpoisuuden arvioinnin kohdassa 3 esitetyn ja Northmillin yleisten luottoehtojen mukaisesti. Northmill voi hankkia luottorekisteritiedot uudelleen ja tehdä uuden luottokelpoisuuden arvioinnin sopimuksen voimassaolon aikana.

3. Luottosopimuksen tekeminen
Northmillin tekemä hakijan hakemuksen alustava tarkastus voi johtaa Northmillin alustavaan tarjoukseen hakijalle luottosopimuksen tekemiseksi. Alustavassa tarjouksessa eritellään yksilölliset ehdot, joita Northmill ehdottaa näiden tuotekohtaisten ehtojen ja yleisten luottoehtojen lisäksi. Hakijalla on pyynnöstä oikeus saada maksutta luonnos sopimuksesta katsottavakseen hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. Hakija voi tilata Northmillin asiakaspalvelusta paperisen luonnoksen luottosopimuksesta, joka siinä tapauksessa lähetetään hakijalle postitse hakijan Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä olevaan osoitteeseen.

Hakija voi hyväksyä alustavan tarjouksen millä tahansa osoitteessa northmill.com/fi tai Northmill-sovelluksessa määritellyillä tavoilla tai muulla Northmillin määrittämällä tavalla. Mikäli asiakas hyväksyy alustavan tarjouksen, Northmill suorittaa laajennetun tarkastuksen ja luottokelpoisuuden tarkastuksen. Northmill ilmoittaa hakijalle yleensä viiden arkipäivän kuluessa siitä, onko hänen hakemuksensa lopullisesti hyväksytty vai hylätty. Mikäli pankki ilmoittaa asiakkaalle, että hakemus on lopullisesti hyväksytty, on pankin ja asiakkaan välillä tehty alustavan tarjouksen sisältöinen luottosopimus.

Välittömästi luottosopimuksen tekemisen jälkeen Northmill lataa kaikki sopimusasiakirjat Omille Sivuille, jossa ne ovat asiakkaan saatavilla luettavassa ja pysyvässä muodossa. Asiakas voi halutessaan tilata Northmillin asiakaspalvelusta paperisen kopion luottosopimuksesta.

4. Luottoraja
Northmill ilmoittaa alustavassa luottosopimistarjouksessa asiakkaalle korkeimman mahdollisen luottorajan, jonka pankki on alustavasti valmis tarjoamaan asiakkaalle. Tarjottu luottoraja voi olla suurempi tai pienempi kuin luottolimiitin määrä, jonka asiakas haluaisi käyttöönsä.

Northmillilla on oikeus lakkauttaa asiakkaan oikeus käyttää joustoluottoa, mikäli tämä on laiminlyönyt luoton takaisinmaksua tai asiakkaan takaisinmaksukyvyssä on tapahtunut muu huomattava muutos tai jos asiakas joutuu lainsäädännöllisten tai viranomaistoimenpiteiden kohteeksi (mukaan lukien rahanpesuepäilyt ja kansainväliset pakotteet).

Northmill Ilmoittaa lakkauttamisesta ja sen syistä asiakkaalle kirjallisesti tai sähköpostitse etukäteen. Jos käyttöoikeuden lakkauttaminen välittömästi on välttämätöntä väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi taikka rajoittamiseksi, Northmill tekee ilmoituksen viipymättä lakkauttamisen jälkeen.

Northmill ei tee ilmoitusta, jos sen tekeminen on muualla laissa kielletty.

5. Nostot
Asiakas voi pyytää Northmillilta noston luottosopimuksen tekemisen yhteydessä ja sen jälkeen milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Nostopyynnössä maksu suoritetaan samana tai seuraavana arkipäivänä asiakkaan etukäteen ilmoittamalle pankkitilille. Asiakas vakuuttaa, että ennakkoon ilmoitettu pankkitili on asiakkaan hallussa oleva tili. Pankki ja asiakas voivat myös sopia, että nostettu summa talletetaan asiakkaan pankissa olevalle pankkitilille, käytetään maksun suorittamiseen asiakkaan puolesta tai käytetään muulla tavalla.

Northmillilla on oikeus olla hyväksymättä nostopyyntöä tai myöntää nosto asiakkaan pyytämää pienemmällä summalla, jos pankin arvion mukaan asiakkaan takaisinmaksukyky korkoineen ja palkkioineen ja maksuineen on huomattavasti heikentynyt tai on muita huomattavia syitä epäillä, ettei asiakas täytä maksuvelvollisuuttaan.

Northmillilla on oikeus hyväksymättä nostopyyntöä tai lykätä maksun suorittamista täyttääkseen sovellettavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö, sekä vähentääkseen petosten ja muiden väärinkäytösten riskiä.

6. Korot, palkkiot ja maksut
Asiakkaan on sopimuksen voimassaoloaikana maksettava Northmillille korkoa kyseisenä hetkenä jäljellä olevalle lainapääomalle luottosopimuksen yksilöllisessä osassa määritellyn koron tai seuraavasta kappaleesta seuraavan muuttuneen koron mukaisesti. Jäljellä oleva lainapääoma lasketaan päivittäin sisältäen tehdyt nostot, mukaan lukien kertyneet korot ja erääntyneet palkkiot ja maksut, vähennettynä suoritetuilla (takaisin)maksuilla. Kertyneet korot pääomitetaan kuukausittain kunkin kuukauden lopussa. Palkkiot ja maksut erääntyvät, kun palvelu, toimenpide tai tapahtuma, jota palkkio tai maksu koskee, on suoritettu tai tapahtunut tai vaihtoehtoisesti ajanjakson, jota palkkio tai maksu koskee, lopussa. Palkkiot ja maksut pääomitetaan niiden erääntyessä maksettavaksi.

Northmillilla on oikeus muuttaa luottosopimuksen yksilöllisessä osassa mainittua koron määrä, jos yksilöllisessä osassa mainittu viitekoron määrä muuttuu. Muuttunut korko ilmoitetaan Omilla Sivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa ja asiakkaalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai tekstiviestillä. Ilmoituksessa ilmoitetaan myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen ja jos maksuerien lukumäärässä tai maksupäivissä tapahtuu muutoksia. Kun korkoa muutetaan, korko lasketaan uuden koron mukaan muutoksen voimaantulopäivästä alkaen.

Asiakkaan on korvattava Northmillille pankille luoton yhteydessä aiheutuneet kustannukset maksamalla luottosopimuksen yksilöllisessä osassa mainitut palkkiot ja maksut. Siinä mainitaan myös, korvataanko kustannukset kertamaksulla vai kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuosimaksulla. Mikäli Northmillin kustannukset luoton vuoksi nousevat, Northmillilla on oikeus korottaa palkkioita tai maksuja, mukaan lukien ne, joiden määrä on aiemmin ollut nolla. Riippumatta siitä, nostaako, alentaako vai jättääkö Northmill palkkion tai maksun ennalleen, palkkio tai maksu voi korkeintaan vastata Northmillin vastaavia kustannuksia. Northmillin oikeus korotettuihin palkkioihin tai maksuihin lakkaa, jos korotuksen peruste poistuu. Muuttuneista palkkioiden tai maksujen määristä ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa osoitteessa northmill.com/fi ja tai Omilla Sivuilla, josta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

7. Maksaminen
Northmillin Joustoluotto on eräänlainen annuiteettilaina. Se tarkoittaa, että asiakkaan on periaatteessa maksettava joka kuukausi yhtä paljon korkoja ja lyhennyksiä, kunnes käytetty luotto on kokonaisuudessaan maksettu takaisin. Ellei toisin sovita, käytetty luottosumma on maksettava takaisin viiden vuoden kuluessa 60 kuukausittaisella maksuerällä. Jos asiakas tekee ylimääräisiä nostoja, uusi takaisinmaksuaika käytetylle luottosummalle, sisältäen ylimääräisen noston, on viisi vuotta 60 kuukausittaisella maksuerällä ylimääräisestä nostosta laskettuna.

Jos osapuolet sopivat, että käytetyn luottolimiitin takaisinmaksu tapahtuu nopeammin kuin viidessä vuodessa, kuukausittaisten lyhennysten määrä vähenee ja kuukausikustannus on korkeampi.

Northmill laskee kuukausittaisen summan, jonka asiakkaan on maksettava, ja laskee kuukausittaisen summan ylimääräisten nostojen yhteydessä yllä kuvatulla tavalla. Pankki ilmoittaa asiakkaalle kuukausittain summan, jonka asiakkaan tulee maksaa kuukausittain.

Koron muutoksen, väliin jääneiden tai myöhästyneiden maksujen ja vastaavien muutosten yhteydessä suhteessa luottosopimuksen tekohetkellä voimassa olevaan korkoon ja muihin luottosopimuksen tekohetkellä oleviin oletuksiin, kuten että Northmill myöntäisi asiakkaalle yhden tai useamman maksuvapaan kuukauden, Northmillilla on oikeus oman harkintansa mukaan muuttaa myöhempien annuiteettilyhennysten kokoa, pidentää luoton voimassaoloaikaa tai hyödyntää näiden yhdistelmää. Muutoksesta ilmoitetaan Omilla Sivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa ja asiakkaalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Huolimatta siitä, mitä tässä kohdassa 7 on todettu, asiakkaan on aina maksettava vähintään 20 euroa kuukaudessa koroista ja lyhennyksistä tai – jos kokonaisvelka on alle 20 euroa – koko jäljellä oleva velka.

Lainalyhennykset sekä korkojen, palkkioiden ja maksujen maksut on oltava Northmillin saatavilla ilmoitetulla pankkitilillä viimeistään kyseisen kuukauden maksun eräpäivänä eli kuukauden 28. päivänä sinä kuukautena, jota kyseinen kuukausittainen maksu koskee, tai sitä seuraavana arkipäivänä, jos 28. päivä ei ole pankkipäivä.

8. Asiakkaan maksuviivästysten seuraukset
Mikäli edellä kohdan 7 mukainen maksu tai muu maksu, jonka asiakas on sopimuksen mukaan velvollinen suorittamaan, viivästyy on Northmillilla on oikeus periä asiakkaalta vuotuinen viivästyskorko erääntyneelle määrälle eräpäivästä laskettuna siihen asti, kunnes erääntynyt maksu on kokonaisuudessaan suoritettu.

Viivästyskorko lasketaan korkolain (633/1982, muutoksineen) mukaisesti. Määrille, jotka eivät ole vielä erääntyneet, kertyy edelleen sovitun mukaista korkoa.

Northmillilla on lisäksi oikeus saada asiakkaalta korvaus kirjallisista maksumuistutuksista (tällä hetkellä enintään 5 euroa lain saatavien perinnästä (513/1999, muutoksineen) mukaisesti) ja maksuvaatimuksista (korvaus perintäkuluista lain saatavien perinnästä mukaisten enimmäismäärien mukaisesti).

Jos maksua ei suoriteta muistutuksista ja maksuvaatimuksista huolimatta, Northmill tai perintäyhtiö, jolle Northmill voi siirtää saataviensa perinnän, voi hakea käräjäoikeudelta velkomustuomiota haastehakemuksella asiakasta vastaan, johon lisätään oikeudenkäynnin kustannukset. Tuomioistuimessa riitatapauksissa voi aiheutua oikeudenkäyntikuluja ja ulosmittauksesta ulosottomaksuja ja -kustannuksia.

Maksun viivästyminen voi oikeuttaa Northmillin ennenaikaisesti eräännyttämään luoton heti takaisinmaksettavaksi yleisten ehtojen mukaisesti.

Maksuviivästykset voivat myös johtaa siihen, että asiakas jää ilman tulevia koron alenuksia tai muita alennuksia, jotka Northmill olisi muutoin antanut.

Maksuviivästykset voivat myös heikentää asiakkaan luottokelpoisuutta ja vaikeuttaa asiakkaan luoton saamista tulevaisuudessa tai johtaa siihen, että luottoa voi saada vain asiakkaan kannalta epäedullisin ehdoin. Tämä puolestaan ​​voi johtaa siihen, että asiakas joutuu maksuvaikeuksiin tai muutoin taloudellisiin vaikeuksiin.

9. Northmillin Joustoluottoa koskevan sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus Northmillin Joustoluotosta on voimassa sopimuksenteosta lähtien ja sen jälkeen alustavan viiden vuoden voimassaoloajan. Jos kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta kirjallisesti alkuperäisen sopimuskauden päättyessä, sopimus on siitä hetkestä lähtien voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa milloin tahansa – myös alustavan sopimuskauden aikana. Northmillilla on oikeus olla jatkamatta sopimusta alustavan sopimuskauden päättymisen yhteydessä tai irtisanoa se milloin tahansa sen jälkeen kahden kuukauden irtisanomisajalla. Northmillin on ilmoitettava jatkamatta jättämisestä tai irtisanomisesta asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti siten, että asiakas voi tallentaa ja toisintaa ilmoituksen muuttumattomana.

Jos jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen, asiakkaan on maksettava vielä takaisinmaksamatta oleva velka korkoineen sekä palkkioineen ja maksuineen luottosopimuksessa sovituin ehdoin. Jos asiakas on maksanut luottosopimuksen perusteella säännöllisesti perittäviä palkkioita tai maksuja ennakolta, Northmillin on palautettava ne siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Lisäksi Northmillilla on oikeus eräännyttää luotto takaisinmaksettavaksi yleisissä luottoehdoissa luoton eräännyttämisestä säädetyn mukaisesti, jos asiakas on antanut virheellisiä tietoja joustoluottohakemuksen teon yhteydessä tai jos pankilla on lainmukaisia esteitä jatkaa liikesuhdetta asiakkaan kanssa. Edellä mainittu soveltuu myös, jos asiakas menehtyy, asiakas haetaan konkurssiin tai asiakkaalle määrätään edunvalvoja holhoustoimilain (442/1999, muutoksineen) mukaisesti.

10. Sopimusehtojen muutokset
Northmillilla on oikeus muuttaa luottosopimuksen muodostavien sopimusasiakirjojen sisältöä, jos lakien ja muiden säädösten pakottavat vaatimukset tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät tai jos muutos ei lisää asiakkaan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai on muutoin vähäinen eikä vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, ellei lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös edellytä lyhyempää aikaa.
Northmillin on ilmoitettava asiakkaalle luottosopimuksen muodostavien sopimusasiakirjojen muutoksista vähintään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa. Tällaisia ​​tietoja voidaan toimittaa kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestillä, Omilla Sivuilla tai osoitteessa northmill.com/fi. Mikäli asiakas ei hyödynnä luottosopimuksen irtisanomismahdollisuutta muutoksen yhteydessä, sovelletaan kyseessä olevan sopimusasiakirjan uutta versiota siitä hetkestä lähtien, kun se on asiakkaan saatavilla.

11. Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla on 14 vuorokauden kuluessa luottosopimuksen tekopäivästä kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) mukainen oikeus peruuttaa sopimus (peruuttamisoikeus) lähettämällä tai jättämällä asiaa koskeva viesti Northmillille. Jos asiakas ei ole saanut kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävää kappaletta luottosopimuksesta luottosopimusta tehtäessä, 14 päivän määräaika lasketaan sen sijaan siitä päivästä, jona asiakas on saanut tällaisen sopimuskappaleen.

Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan on palautettava asiakkaan mahdollisesti nostama luottosumma sekä summalle kertynyt korko viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas lähetti tai jätti viestin Northmillille. Korkoa veloitetaan alkaen siitä päivästä, jona asiakas sai käyttöönsä nostetun summan, sen takaisinmaksupäivään saakka. Asiakkaan katsotaan saaneen luoton käyttöönsä seuraavana päivänä sen jälkeen, kun luotonantaja on suorittanut maksun asiakkaan ennalta ilmoitetulle pankkitilille. Koron määrä, joka asiakkaan on maksettava per päivä käyttäessään peruuttamisoikeuttaan, lasketaan nostetun määrän ja luottosopimuksen yksilöllisessä osassa eritellyn vuotuisen nimelliskoron perusteella. Asiakkaan on lisäksi korvattava luotonantajalle maksut, jotka luotonantaja on mahdollisesti maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta ja joita ei peruutustilanteessa palauteta.