Allmänna licens- och hyresvillkor - Northmill Flo AB

2022-02-16

1. Inledning 

Dessa allmänna licens- och hyresvillkor gäller för licenser som en näringsidkare (“kunden”) tecknar hos Northmill Flo AB (“bolaget”) att nyttja programvaror som bolaget erbjuder som abonnemang och för kundens hyra av utrustning som bolaget tillhandahåller.

Northmill Flo AB, org. nr. 556665-9339, är ett svenskt aktiebolag med adress Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm, Sverige, telefon 08-613 70 20 och mejladress hello-flo@northmill.se. Öppettider till kundtjänst och support framgår på northmill.com/se/flo.

2. Avtalsdokument

Avtalet består av dessa allmänna licens- och hyresvillkor, en individuell del och eventuella senare tillägg. Av den individuella delen framgår vilken typ av abonnemang som kunden tecknat, antalet licenser, vilken utrustning som kunden hyr, månadskostnad för abonnemang och hyra och andra individuellt överenskomna villkor. Härutöver gäller ett separat personuppgiftsbiträdesavtal och bolagets vid var tid gällande integritetspolicy. Överenskommelser eller utfästelser som lämnas muntligen, via e-mejl eller chatt är inte bindande för parterna, såvida de inte bekräftas genom ett skriftligt tilläggsavtal eller en formell skriftlig orderbekräftelse till kunden. 

3. Abonnemang på programvaror  

Kunden får en icke-exklusiv rätt att under avtalstiden använda de programvaror som vid var tid ingår i kundens abonnemang. Varje licens som kunden tecknat ger rätt att använda programvarorna på en (1) iPad eller annan hårdvaruenhet. Rätten får inte överlåtas. 

4. Hyra av utrustning

Kunden hyr under avtalstiden utrustning av det slag som framgår av den individuella delen av avtalet eller senare tillägg bland annat i syfte att ta betalt med användning av programvaror som ingår i kundens abonnemang. Om utrustningen inte används för detta ändamål kan bolaget komma att säga upp avtalet enligt punkt 12..

Äganderätten till den förhyrda utrustningen tillkommer bolaget. Det innebär att utrustningen inte får överlåtas eller pantsättas samt att kunden är skyldig att vårda utrustningen, så att den inte kommer bort, skadas eller utsätts för mer slitage än vid normalt bruk. 

5. Leverans av utrustning

Bolaget ordnar med leverans av utrustningen till kunden. Vanligen skickas den samma dag som avtalet ingåtts eller följande vardag. Leveranstiden är normalt några dagar. Bolaget bekostar frakten.

6. Byte av utrustning under avtalstiden

Om utrustningen inte fungerar på grund av fabriksfel eller normalt slitage får kunden på begäran ersättningsutrustning utan kostnad. Om utrustningen kommit bort, skadats eller blivit utsliten i förtid till följd av annat än normalt bruk får kunden på begäran ersättnings- utrustning mot att kunden ersätter bolaget för dess inköpskostnad för denna med tillägg om 20 procent för att täcka kostnaderna för hantering och frakt. Bolaget har rätt att begära betalning i förskott.

Vid byte av utrustning är kunden skyldig att på bolagets begäran returnera den utrustning som ska bytas till den adress som bolaget anvisar. Kostnaden för returfrakten ska bäras av kunden, såvida inte bytet beror på att utrustningen varit behäftad med fabriksfel.  

7. Återlämning av utrustning vid avtalets upphörande 

Vid avtalets upphörande ska kunden omgående returnera förhyrd utrustning till den adress som bolaget anvisar. Utrustningen ska vara väl rengjord. Kostnaden för returfrakten ska bäras av kunden. Om kunden inte inom en månad från avtalets upphörande har returnerat utrustningen ska kunden ersätta bolaget för dess kostnad för inköp av likvärdig utrustning med tillägg om 20 procent för att täcka hanteringskostnader. Detsamma gäller om utrustning är skadad eller utsliten i förtid till följd av annat än normalt bruk.      

8. Utbildning och support

Bolaget tillhandahåller utbildning och support enligt vad som vid var tid framgår av bolagets webbsajt och mot ersättning enligt bolagets vid var tid gällande prislista. Grundläggande utbildning och support under ordinarie öppettider är alltid kostnadsfri. 

9. Abonnemangsavgift och hyresersättning m.m. 

Kunden ska månadsvis till bolaget betala abonnemangsavgift och hyresersättning enligt vad som anges i avtalets individuella del eller senare tillägg samt betala rörliga avgifter enligt bolagets vid var tid gällande prislista. Abonnemangsavgift och hyresersättning faktureras månadsvis i förskott och rörliga avgifter månadsvis i efterskott. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum.

Vid skriftlig påminnelse om betalning debiteras kunden 60 kronor. Vid försenad betalning är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen och lagstadgad förseningsersättning.    

10. Inlösenavtal och transaktionsavgifter

För att kunden ska kunna nyttja programvarorna och utrustningen för avsett ändamål måste kunden ha separat avtal med företag som erbjuder inlösentjänster och med vilka bolaget samarbetar. Inlösenföretaget debiterar kunden en transaktionsavgift för sina tjänster enligt villkoren i inlösenavtalet. Inlösenföretaget betalar i sin tur en andel av transaktionsavgiften till bolaget.

11. Ansvar och ansvarsbegränsningar   

Bolaget svarar för att programvaror och utrustning under normala förhållanden fungerar för det avsedda ändamålet enligt vad som anges på bolagets webbsajt. Kunden är införstådd med att programvaror och utrustning inte fungerar vid strömavbrott, vid brister i omkringliggande system som tillhandahålls av tredje man, vid underhållsarbete och att det inte går att utesluta att fel även i övrigt kan uppkomma i programvaror och utrustning. Bolaget rekommenderar kunden att ha back-up eller avbrottsförsäkring. 

Parts ansvar vid brott mot avtalet är begränsat till ersättning för direkt skada och ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp. Part har ej rätt till ersättning för förlorad omsättning, vinst eller annan indirekt skada.  

12. Avtalstid

Avtalet gäller tills vidare. Part får när som helst och utan angivande av skäl säga upp avtalet genom skriftlig besked. Vid uppsägning från kunden upphör avtalet vid slutet av den månad under vilket beskedet lämnas. Vid uppsägning från bolaget upphör avtalet vid slutet av månaden efter den månad under vilket beskedet lämnas.

13. Ändringar av programvaror, utrustning, priser och villkor 

Bolaget har rätt att löpande göra ändringar i och uppdateringar av programvaror. Detta gäller även om det innebär att de inte längre är kompatibla med äldre operativsystem eller andra system. 

Bolaget har rätt att ändra vilka programvaror som ingår i kundens abonnemang, vilken utrustningen som kunden hyr, avtalsvillkoren, abonnemangsavgiften, hyresersättningen och prislistan förutsatt att bolaget skriftligen meddelar kunden om ändringarna minst en månad innan de införs. Om kunden motsätter sig ändringarna kan kunden säga upp avtalet i enlighet med punkt 12 innan de införs. 

14. Lagval och tvist    

Svensk materiell rätt gäller för avtalet. Tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

________________

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer