Extra bolagsstämma i Northmill Group AB (publ)

Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 24 januari 2020, kl 14.00, i Northmill Bank AB:s lokaler i Kista Science Tower med adress Färögatan 33, 164 51 Kista. 

A RÄTT TILL DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i bolagets aktiebok. 

Aktieägare som inte personligen närvarar på bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vara utfärdad högst ett år före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen uppvisas. 

B ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av förslag om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta att bolaget ska ge ut teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens förslag till villkor för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1.
  7. Stämmans avslutande.

C HANDLINGAR ENLIGT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats www.northmill.com under minst två veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman. En kopia av dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på bolagsstämman. 

D STYRELSENS OCH VD:S UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

E ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i bolaget totalt 111 176 aktier och 111 176 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

 

Stockholm den 27 december 2019

Styrelsen

Northmill Group AB (publ)

We use cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to the use of cookies for this purpose.