Årsstämma 2019 i Northmill Group AB (publ)

Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019, kl 14.00, i Northmill AB:s lokaler i Kista Science Tower med adress Färögatan 33, 164 51 Kista.

A RÄTT TILL DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i bolagets aktiebok.

Aktieägare som inte personligen närvarar på årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vara utfärdad högst ett år före årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen uppvisas.

B ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Anförande av verkställande direktören och frågestund.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsföretag.
 13. Val av styrelse.
 14. Val av revisor(er).
 15. Stämmans avslutande

C ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats www.northmill.com under minst tre veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. En kopia av dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

D STYRELSENS OCH VD:S UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

E ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i bolaget totalt 111 176 aktier och 111 176 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

Stockholm den 11 april 2019
Styrelsen
Northmill Group AB (publ)

We use cookies to enhance your browsing experience. By using this site you agree to the use of cookies for this purpose.